අපේ දහම් පාසල

විහාරයේ තරුණ බෞද්ධ සංගමය මගින් ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ පුනරුදය ඈතිකරලීම වෙනුවෙන් ඉටු කරන ළද සුවිශාල යුග මෙහෙවරේ උතුම් ඵලයක් ලෙස 1942 මර්තු 05 දින හෝමාගම සිරි සීවලී දහම් පාසල ආරම්භ කෙරුනි. එහි මුල් ප්‍රධාන ආචාර්ය තනතුර දරන ලද්දේ කේ. ඒ. පීරිස් මතිතුමා විසිනි.

වසර 70 කට අධික කාලයක් පවත්වාගෙන යන ප්‍රදෙශයේ පැරණිම දහම් පාසලක් වන මෙහි වත්මන් ප්‍රධාන ආචාර්ය ධූරය හොබවන්නේ මදොවිට වජිරබුද්ධි හිමිපානන් විසිනි.උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනයෙන් තවත් චිරාත් කාලයක් සිරි සීවලී දහම්පාසල ගුණගරුක සත්පුරුෂ සමාජයක් බිහිකිරීමේ යුග මෙහෙවරට දයක වනු ඇත

සිරි සීවලී දහම් පසැලේ ප්‍රධාන ආචර්ය

ගරු මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමිපාණන්