ගරු මාදෝවිට පඤ්ඤාකිත්ති හිමිපාණන්ගේ පළමු වසර දානමය පින්කම


අපවත් වී වදාළ ගරු මාදෝවිට පඤ්ඤාකිත්ති හිමිපාණන්ගේ පළමු වසර සිහිකරීම සඳහා පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය හා දානමය පිංකම පසුගිය 20 හා 21 දෙදින හෝමාගම පුරාණ විහාරයේදී ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් සිදු කෙරිනි

මේ සඳහා ප්‍රදේශයේ නායක හිමිවරුන් හා දායක දායිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක සහභාගීත්වයක් දක්නට ලැබිනි.