ගරු මාදෝවිට පඤ්ඤාකිත්ති හිමිපාණන්ගේ අපවත් වීමසීනාදී සිව් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝ නායක, අප විහාරාධිපති ගරු මාදෝවිට පඤ්ඤාකිත්ති හිමිපාණන් වහන්සේ 2018 ජූලි 22 වන දින අපවත් වි වදාළ බව සංවේගයෙන් දැනුම් දෙමු.

අාදාහන උත්සවය පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.